Мелком ООД е утвърден зърнопреработвател в България с повече от 20 години дейност в областта. Мелницата е с ново оборудване по лиценз на швейцарската фирма Бюлер с пълна автоматизация на работните процеси. Това елиминира възможността от човешка грешка, както и прави продукцията с ниска себестойност, следователно и конкуретна цена.

_mg_0135_mg_0144_mg_0154_mg_0170_mg_0173_mg_0197_mg_0207_mg_0312_mg_0336_mg_0340_mg_9891-1_mg_0192

Разполагаме със собствена лаборатория за входящ, текущ и краен контрол на зърно, брашно, зърнени и брашнени смеси. Мелницата разполага с новозакупени уреди за анализ на зърно и брашно на фирмите Perten и Brabender. Мелницата разполага с внедрена система за контрол на качеството ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 и HACCP, гарантиращи качеството и безопасността на произвеждания продукт. С тези системи, успяваме да проследим както продукцията, която преработваме, така и всички процеси на преработка, през които преминава продукцията ни.

Мелница Мелком има производствен капацитет от над 100 тона на денонощие, зърнобаза с обща вместимост 7000 тона, напълно автоматизирана пакетажна линия и осигурява дистрибуция на продукцията си в цяла България.

Мелница Сливен – „Мелком“ ООД произвежда брашна по утвърдения Стандарт България.

 

 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Съфинансирана от европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони-Европа инвестира в селските райони

ДФЗ Мярка 21.3 “Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители COVID 3“

Главна цел: Подпомагат се земеделски стопани, микро-, малки и средни предприятия и групи и организации на производители, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19, като с подкрепата ще се постигнат следните цели, към които е насочена мярката:

1. гарантиране конкурентоспособността на селското стопанство и жизнеспособността на земеделските стопанства;

2. осигуряване непрекъснатост на селскостопанските дейности и на дейността на малките предприятия, занимаващи се с преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти;

3. запазване здравето на заетите в селското стопанство.

Бенефицент: „Мелком“ ООД

Обща стойност: 3234,60 лв